Tips and Trick

How to set Featured photos on Facebook private ?

Facebook provides a secure platform for sharing photos and videos, with numerous privacy settings available, including “How to set featured photos on Facebook private.” Despite the presence of scammers seeking to misuse your data, including photos, on various social media sites, Facebook allows users to hide and secure their photos. Users can customize audience settings according to their preferences. Now follow with weescape.vn !

How to set Featured photos on Facebook private ?

What happened to featured photos on facebook 2022 ?

On Facebook, there is a Featured section on your profile where you can upload photos to showcase yourself and give others a better idea of who you are. You can combine multiple photos into a collection, and these photos are set to public by default. However, if you want to make your featured photos private, you can change their privacy settings by following the steps to make individual photos or albums private on Facebook.

What happened to featured photos on facebook 2022

By clicking on the Featured collection, you can view the photos in a slideshow. Featured photos are more significant and expressive than ordinary pictures shared on Facebook, making them a great way to express yourself to other users on the platform.

How to set featured photos on facebook private ?

To make photos private on Facebook, including featured photos on Facebook, one can change the privacy settings of entire albums or individual photos. Changing the privacy settings for entire albums is a simpler way to hide photos on Facebook, and is thus recommended as a starting point.

How to only me featured photos on facebook ?

To save time and ensure privacy, changing the privacy settings of an entire album on Facebook, including only me featured photos on Facebook, is preferable to making photos private one by one. It is important to note, however, that only photos that you have uploaded can be edited, not pictures uploaded by friends.

How to only me featured photos on facebook

To make a photo album private on Facebook, follow these steps:

 1. Navigate to the Photos button on your profile and click it to view your Facebook photos.
 2. Find the relevant album and click the three dots in the top right corner.
 3. Select Edit and navigate to the “Friends” or “Public” section with an icon of two people.
 4. Click the icon to adjust the audience of your album.
 5. Select “Only Me” if you want to keep the album, including only me featured photos on Facebook, completely private and not share it with anyone else.
 6. Click Save (desktop) or Done (mobile) to apply the changes and hide all photos in your Facebook album.

How to set featured photos on facebook to friends only ?

To set featured photos on Facebook to friends only, you can follow these steps:

How to set featured photos on facebook to friends only

 1. Go to your Facebook profile page and click on the “Photos” tab below your cover photo.
 2. Click on the “See All Photos” button to view your photo albums.
 3. Select the album that contains the featured photos you want to change.
 4. Click on the three-dot icon in the top right corner of the album and select “Edit Album”.
 5. In the audience selector, click on the icon showing the current privacy setting, which is usually set to “Public” by default.
 6. From the drop-down menu, select “Friends” or “Friends except…” to restrict the audience of the album to your friends only.
 7. Click “Save” to apply the new privacy setting to the album and the featured photos within it.

By doing this, your featured photos on Facebook will only be visible to your friends and will be hidden from anyone who is not on your friends list.

How to make featured photos on facebook private ?

To make individual photos on Facebook private, follow these steps:

How to make featured photos on facebook private

 1. From your profile, scroll down and click the Photos button to view your Facebook photos.
 2. Select the photo you want to make private and click the three dots in the top right corner.
 3. Select “Edit privacy” and choose “Only Me” to hide the photo from your timeline and make it private.
 4. Your new privacy settings will automatically save.

It’s important to note that you can only change the privacy settings of certain photos inside some groups or albums on Facebook.

How to change privacy of featured photos on facebook ?

To change the privacy of Featured Photos on Facebook, you can follow these steps:

How to change privacy of featured photos on facebook

 1. Go to your profile and click on the Featured section.
 2. Click on the pencil icon in the top right corner of the Featured Photos box.
 3. Click on “Edit Featured Photos“.
 4. Select the photos you want to change the privacy settings for.
 5. Click on the audience selector tool (it looks like a silhouette of people) in the bottom left corner of the photos you selected.
 6. Choose the audience you want to share your Featured Photos with (e.g., Public, Friends, Only Me, Custom).
 7. Click on “Save” to apply the new privacy settings to your Featured Photos.

Once you complete these steps, the privacy settings of your Featured Photos will be updated according to your selection.

Video How to set Featured photos on Facebook private ?

Xavier Diaz

Trong thế giới đầy tri thức và sự phát triển không ngừng, tôi, Xavier Diaz, mong muốn được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với mọi người. Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung, tôi tự hào là một người luôn đam mê học hỏi và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Được sinh ra tại Washington, Hoa Kỳ, tôi đã trải qua nhiều thử thách và trưởng thành nhờ vào sự học hỏi và trau dồi bản thân. Tôi tin rằng mỗi người đều có tiềm năng để phát triển và vươn tới những mục tiêu lớn lao, chỉ cần họ có đam mê, sự kiên trì và khát khao học hỏi. Đó cũng chính là tinh thần mà tôi mong muốn lan tỏa cho mọi người, bằng cách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình một cách sáng tạo và đầy tính nhân văn. Với niềm đam mê văn học và thơ ca, tôi mong muốn truyền cảm hứng và khơi gợi những cảm xúc tinh tế nhất từ những tác phẩm của mình. Cùng tôi khám phá và truyền đạt những giá trị đích thực của cuộc sống, đồng hành và học hỏi từ những người xung quanh để chúng ta cùng vươn tới những giá trị cao đẹp nhất trong cuộc sống này.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button