Div mod là gì? Hướng dẫn sử dụng Div trong pascal, Mod trong pascal

Div mod là gì? Một dạng toán bạn thường gặp trong Pascal. Các bạn cần phải nắm rõ khái niệm cũng như tính chất, quy tắc áp dụng. Bài viết hôm nay, We Escape sẽ cung cấp cho bạn thông tin Div mod là gì? cách sử dụng Div trong PascalMod trong Pascal.

div mod là gì trong pascal
div mod là gì trong pascal

Div mod là gì?


Div Mod là gì? 
Div trong pascal là phép chia lấy phần nguyên.
Mod trong pascal là phép chia lấy phần dư.

Ví dụ: 25 div 4 = 6, 25 mod 4 = 1

(25 chia 4 được 6 dư 1, div phần nguyên là 6 và mod chia lấy phần dư là 1).

Div trong Pascal là gì?


Div là một hàm trong Pascal, nó trả về kết quả số nguyên của phép chia nguyên.

Ví dụ:

x := 10;
y := 3;
z := x div y; / kết quả của z là 3
Trong trường hợp này, x div y tính giá trị số nguyên của x chia cho y.

Mod trong pascal là gì?


Mod là một hàm trong Pascal, chia lấy dư trong pascal. nó trả về phần dư của một phép chia nguyên.

Ví dụ:

x := 10;
y := 3;
z := x mod y; / kết quả của z là 1
Trong trường hợp này, x mod y tính giá trị phần dư của x chia cho y.

Cách tính Div mod là gì?


Div Mod cùng tính kết quả của một phép chia nguyên, trong đó Div trả về kết quả số nguyên của phép chia, còn Mod trả về phần dư. Bạn có thể sử dụng các hàm Div và Mod để tính kết quả của bất kỳ phép chia nguyên nào trong Pascal.

Ví dụ bài toán Div mod là gì?


Đề bài: Dãy số 123456. Ta có: 123456 mod 10 = 6, lấy được số 6 cuối cùng. Cũng dãy số 123456 div 10 = 12345 bỏ đi chữ số cuối cùng. 12345 mod 10 = 5 thì lại lấy được chữ số 5. Cứ tiếp tục như vậy sẽ tách ra được toàn bộ chữ số của số nguyên 123456.

Div mod trong pascal: 

Dữ liệu vào file: Dem _CS.inp Dữ liệu ra file: Dem_CS.out
Chứa số n

VD: 12456

– Dòng 1: ghi các số thứ tự 123456

– Dòng 2: Ghi tổng các chữ số

5

18

div mod là gì

Ý nghĩa của phương trình: Nếu n=0 thì cho biến đếm bằng 1, còn nếu không thì cho biến đếm bằng 0. Đoạn mã xử lý trường hợp đặc biệt n=0. Nếu trường hợp này xảy ra thì phương trình sẽ không thực hiện vòng lặp phía sau và có thể kết luận rằng có 1 chữ số, tổng các chữ số bằng 0. Tùy theo thuật toán sẽ có các trường hợp đặc biệt, những trường hợp này cần lập trình riêng.

Vòng lặp White có nhiệm vụ lặp lại việc, trong đó:

  • Trong phép toán Mod: tách từng chữ số của số nguyên ra từ trái sang phải
  • Trong phép toán Div: sau khi tách được bỏ bớt chữ số đó.

Một vài dạng toán div mod trong pascal

Dùng Mod để tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số bất kỳ, cụ thể như sau:

uses crt;
var a,b,tg,i,tong:integer;
function tinh(x,y:integer):integer;
begin
tg:= x mod y;
if tg=0 then tinh:=y else tinh:=tinh(y,tg);
end;
BEGIN
clrscr;
write(‘Nhap a: ‘);readln(a);
write(‘Nhap b: ‘);readln(b);
tong:=1;
for i:=2 to abs(a+b) do
if (abs(a+b) mod i =0) then tong:=tong+i;
writeln(‘Tong 2 so la: ‘,a+b);
writeln(‘Hieu 2 so la: ‘,a-b);
writeln(‘Tich 2 so la: ‘,a*b);
writeln(‘Thuong 2 so la: ‘,a/b:0:4);
writeln(‘UCLN 2 so la: ‘,tinh(a,b));
writeln(‘Tong cac uoc cua ‘,a+b,’ la: ‘,tong);
readln
END.

Dùng div mod để tính tổng các chữ số của một số, cụ thể: 

BEGIN
clrscr;
write(‘Nhap 1 so co 3 chu so: ‘);readln(a);
tong:= a mod 10;
a:=a div 10;
tong:=tong+a mod 10;
a:=a div 10;
tong:=tong+a mod 10;
writeln(‘Tong cac chu so do la: ‘,tong);
readln
END.

Xem video hướng dẫn div mod là gì trong pascal


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button