Tin Học

Cách viết chương trình kiểm tra số nguyên tố trong Pascal

Dưới đây là Cách viết chương trình kiểm tra số nguyên tố trong Pascal mới nhất được cập nhập bởi weescape.vn hãy tham khảo chương trình kiểm tra số nguyên tố ngay dưới nha!

Video viết chương trình kiểm tra n số nguyên tố trong Pascal


Cách viết chương trình kiểm tra số nguyên tố trong Pascal


Bài toán kiểm tra số nguyên tố như sau: Viết chương trình Pascal kiểm tra một số n (n <2 tỉ) có phải là số nguyên tố hay không.

Dữ liệu vào file: nguyento.inp Dữ liệu ra file: nguyento.out
Chứa số n Yes (No)

Thuật toán kiểm tra số nguyên tố

Dữ liệu trong Pascal thì lưu trong file “nguyento.inp” còn trong Scratch thì lưu trong mảng “Dãy số”.

Kiểm tra số N có phải là số nguyên tố hay không?

Ví dụ:

N = 19            Kết quả là: 19 la so nguyen to

N = 33            Kết quả là: 33 khong phai la so nguyen to

Yêu cầu:

Input:   N, là số tự nhiên bất kỳ.

Output: Trả lời “N la so nguyen to”

hoặc “N khong phai la so nguyen to” tùy theo N.

Lưu ý: Số nguyên tố là số chỉ có thể chia hết cho 1 và chính nó ( N ).

Ngược lại, N là không phải là số nguyên ==> N chia hết cho một số trong khoảng từ 2 đến (N-1).

Cách viết chương trình kiểm tra số nguyên tố trong Pascal

Hướng dẫn:

Bài toán được thực hiện qua 3 bước cụ thể như sau:

 • Thông báo nhập liệu, và nhập dữ liệu vào cho N
 • Tiến hành kiểm tra N có phải là số nguyên tố hay không:
 • Xuất câu trả lời “N la so nguyen to” hoặc “N khong phai la so nguyen to” tùy theo giá trị của biến

Chương trình:

Program SNT;
Uses crt;
Var n , i :Integer;                  // Khai bao bien su dung
BEGIN
      Write(‘Nhap vao mot so:’);    // Thong bao nhap lieu
      Readln(n);                  // Nhap gtri N, (voi &N la lay d/c bien N)
      i := round( sqrt(n) );
      If( n mod i <> 0) then         // Xuat cau tra loi cuoi cung
            Writeln(‘ N la so nguyen to’)
      Else
            Writeln(‘ N khong la so nguyen to’);
      Readln;
END.

Chương trình kiểm tra số nguyên tố trong Pascal

program kiem_tra_nguyen_to;
var m:longint;f:text;
{------ chuong trinh con kiem tra so nguyen to ----}
function ngto(n:longint):boolean;
var i:longint;
begin
 if n<2 then ngto:=false else ngto:=true;
 for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do if n mod i = 0 then
           begin
            ngto:=false;
            break; {thoat vong lap}
           end;
end;
{--- het CT con------}
{----Than chuong trinh chinh ------}
begin
{----Doc file ----}
	assign(f,'nguyento.inp'); reset(f);
	readln(f,m);close(f);
{----Mo file de ghi----}
	assign(f,'nguyento.out'); rewrite(f);

 	if ngto(m) then write(f,'yes')
	else write(f,'no');
close(f);
end.

Thực ra khi thành thạo một ngôn ngữ lập trình rồi thì bạn chỉ cần nắm vững thuật toán là có thể code trên các ngôn ngữ khác.

Một số bài tập kiểm tra số nguyên tố pascal


Bài 1: Nhập vào một số nguyên không âm, kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố hay không?

Program SO_NGUYEN_TO;
Uses crt;
Var i,n: integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘KIEM TRA SO NGUYEN TO:’);
Writeln(‘—————————‘);
Write (‘Nhap so can kiem tra n = ‘); readln(n);
If (n=0) or (n=1) then
Writeln(n,’ Khong phai la so nguyen to’)
Else
Begin
i:=1;
Repeat
i:= i+1;
Until (n mod i= 0) or (i*i>n);
If i*i>n then Writeln (n,’ la so nguyen to’)
Else Writeln (n,’ khong phai la so nguyen to’);
End;
Readln;
End.

Bài 2: In ra các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N (N là số nguyên không âm được nhập từ bàn phím).

Program CAC_SO_NGUYEN_TO;
Uses crt;
Var n,i,t: integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘IN RA CAC SO NGUYEN SO <=N’);
Writeln(‘————————–‘);
Write(‘Nhap n = ‘);readln(n);
If n<2 then
Writeln(‘Khong co so nguyen to nao <=’,n)
Else
Begin
Writeln(‘Cac so nguyen to <= ‘,n,’ la:’);
For i := 2 to n do
Begin
t:= 1;
Repeat
t:= t+1;
Until ( i mod t = 0) or ( t*t>i ) ;
If( t*t>i) then
Write(i:4);
End;
Readln;
End.


Trong thuật toán Scratch trên đã sử dụng thuật toán cộng dồn để đếm số ước, còn trong code pascal thì lại dùng một kỹ thuật khác đó là gài để nếu thấy số nguyên có thêm một ước không phải là 1 và chính nó thì khẳng định ngay đó không phải là số nguyên tố.

Rõ ràng là hai thuật toán trên hơi khác nhau mình thì thích cách viết gài như trong Pascal, bạn hãy dùng kĩ thuật này để viết lại chương trình trong Scratch xem thế nào nha.

Xavier Diaz

Trong thế giới đầy tri thức và sự phát triển không ngừng, tôi, Xavier Diaz, mong muốn được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với mọi người. Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung, tôi tự hào là một người luôn đam mê học hỏi và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Được sinh ra tại Washington, Hoa Kỳ, tôi đã trải qua nhiều thử thách và trưởng thành nhờ vào sự học hỏi và trau dồi bản thân. Tôi tin rằng mỗi người đều có tiềm năng để phát triển và vươn tới những mục tiêu lớn lao, chỉ cần họ có đam mê, sự kiên trì và khát khao học hỏi. Đó cũng chính là tinh thần mà tôi mong muốn lan tỏa cho mọi người, bằng cách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình một cách sáng tạo và đầy tính nhân văn. Với niềm đam mê văn học và thơ ca, tôi mong muốn truyền cảm hứng và khơi gợi những cảm xúc tinh tế nhất từ những tác phẩm của mình. Cùng tôi khám phá và truyền đạt những giá trị đích thực của cuộc sống, đồng hành và học hỏi từ những người xung quanh để chúng ta cùng vươn tới những giá trị cao đẹp nhất trong cuộc sống này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button