Neo Westernization หมาย ถึง ข้อ ใด

Neo Westernization หมาย ถึง ข้อ ใด ? Neo Westernization หมายถึงกระแสวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และอำนาจของเศรษฐกิจจากประเทศที่พัฒนาแล้วที่ไหลเข้าสู่ประเทศอื่นอย่างรุนแรง กระแสนี้ได้ครอบคลุมทุกด้านของวิถีชีวิต รวมถึงความคิด การมองโลก การแต่งกาย และประเพณี ทำให้เกิดการผูกขาดวัฒนธรรมไร้พรมแดน และอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียความเป็นตนเองของบุคคลและชุมชนที่ถูกครอบคลุมด้วยแรงกระแสนี้ได้ .  โปรดดูบทความด้วย weescape.vn !

I. Neo Westernization หมาย ถึง ข้อ ใด

Neo-Westernization หมายถึงการครอบงำโลกทางวัฒนธรรมของตะวันตกและตะวันออกเพื่อสร้างระบบผูกขาดวัฒนธรรมที่ไม่มีพรมแดน ผลมาจากความเจริญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความคล่องตัวสูง การกระจายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้คนทุกคนมีโอกาสรับรู้และเรียนรู้มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อด้านสังคม ซึ่งได้แก่การเกิดกระแสวัฒนธรรมโลก (Neo-Westernization) ที่ครอบงำทางด้านความคิดและการมองโลก การแต่งกาย และเกิดสังคมความรู้ยุคข่าวสารข้อมูล ทำให้โลกทั้งโลกเป็นเสมือนหมู่บ้านเดียวกันและสร้างความเป็นสังคมความรู้ (Knowledge based society) ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระจายความรู้มากขึ้น นับเป็นหนึ่งในผลพวงแห่งความเจริญในยุคโลกาภิวัตน์นี้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาธุรกิจและสังคมในทุกๆด้านของชีวิตผู้คน โดยจัดสัมมนาเป็นวิธีหนึ่งในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น

II. ผลพวงโดยที่ผลพวงแห่ Neo Westernization หมาย ถึง

โดยที่ผลพวงแห่งความเจริญในยุคโลกาภิวัตน์นี้ยังได้ส่งผลกระทบต่อด้านสังคมมากมาย ได้แก่ :

  1. อำนาจของเศรษฐกิจจากประเทศที่พัฒนาแล้วไหลบ่าเข้าสู่ประเทศอื่นอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดกระแสวัฒนธรรมโลก (Neo-Westernization) ครอบงำทางด้านความคิด การมองโลก การแต่งกาย ทำให้เกิดระบบผูกขาดวัฒนธรรมไร้พรมแดน
  2. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม ทำให้โลกทั้งโลกเป็นเสมือนหมู่บ้านเดียวกัน และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกสามารถรับรู้ได้อย่างฉับพลัน
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้และเรียนรู้มากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ข่าวสาร ความรู้ ข้อมูล สามารถถ่ายทอดได้ง่ายผ่านอีเมล์ อินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์ ซึ่งเป็นที่เข้าถึงของประชาชนอย่างกว้างขวาง และช่วยกระจายความรู้ได้มากขึ้น ส่งผลให้สังคมโลกเปลี่ยนไปเป็นสังคมความรู้ (Knowledge based society)

III. ความหมาย Neo Westernization หมาย ถึง

Neo-Westernization หมายถึงกระแสทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศที่ยังไม่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจอย่างครบถ้วน โดยมีผลเนื่องจากอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก (Western culture) ที่ได้รับการส่งเสริมโดยประเทศที่พัฒนาแล้ว โดย Neo-Westernization มีผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ความคิด แนวคิด รูปแบบการมองโลก การแต่งกาย และวิถีชีวิตของประชากรในประเทศนั้นๆ โดย Neo-Westernization จะทำให้เกิดระบบผูกขาดวัฒนธรรมที่ไร้พรมแดน โดยอาจมีผลกระทบทางบวกหรือลบต่อการพัฒนาของประเทศนั้นๆ ขึ้นอยู่กับวิธีการปรับตัวและรับมือกับกระแส Neo-Westernization ของแต่ละประเทศ

IV. การตะวันตกของคน ภาษาและวัฒนธรรม

หากคุณได้ติดตามเราที่ SCDAI คุณจะรู้ว่าศูนย์กลางของเราคือการศึกษาในระดับสูง ผู้คนหลายคนที่อยู่หลังจอภาพขององค์กรของเราและผู้ชมของเราเป็นนักเรียนในสภาพแวดล้อมทางนานาชาติและหลากหลายวัฒนธรรม ตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียนในห้องเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย เราถูกท้าทายไม่เพียงเพื่อฝึกฝนตนเองในหลักสูตรที่ต้องการมากมายแต่ยังต้องปรับตัวเข้ากับคนและวัฒนธรรมใหม่ๆ รอบตัว เรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับศิลปะ เกี่ยวกับภาษา เกี่ยวกับวรรณคดี และวิธีการแสดงออกก็เป็นสิ่งจำเป็น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเราได้รับการสร้างสรรค์ให้มองโลกผ่านแง่มุมของตะวันตก จึงเสียเรื่องของความเต็มใจของวัฒนธรรมของกันและกัน ทั้งนี้ได้ผลลัพธ์ในการมาตรฐานเอาไว้ดังกล่าว

ไล่ระบุตัวอย่างไปหลายข้อ ในขณะที่ฉันทำการวิจัยเพื่อการเขียนวิทยานิพนธ์ ฉันได้เรียนรู้จากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวคิดความหลากหลายและการรวมกันขณะที่เรากำลังอยู่ในบริบทการศึกษาระดับสูง จุดให้ความสำคัญสูงสุดของเราคือการศึกษาระดับสูง ผู้คนหลายคนที่อยู่เบื้องหลังองค์กรของเราและกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นนักเรียนในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศและวัฒนธรรมหลากหลาย ตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าเรียนในห้องเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สุด เราจึงได้รับความท้าทายไม่เพียงแต่ในการรู้จักกับหลักสูตรที่ท้าทายของเราแต่ยังต้องปรับตัวเข้ากับคนและวัฒนธรรมใหม่ๆ รอบตัวของเรา ดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารของกันและกัน ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ภาษา วรรณคดี และวิธีการแสดงออกนั้นเป็นเรื่องจำเป็น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากว่าเราได้รับการทำความเข้าใจโลกด้วยมุมมองแบบตะวันตก ทำให้เราสูญเสียความหลากหลายของวัฒนธรรมกันและกัน ทั้งนี้ในขณะที่เรากำลังมองภูมิคุ้มกันของวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกัน ให้เรียบร้อยตามมาตรฐานตะวันตก

Back to top button