TH

เซียมซี 137 คือ อะไร ? ซีเซียม 137 อันตราย

เซียมซี 137 คือ อะไร ? ซีเซียม 137 อันตราย เซียมซี 137 เป็นไอโซโทปรังสีของธาตุซีเซียมที่มีอายุครึ่งชีวิตยาวถึง 30.17 ปีและมีความเสี่ยงต่อความเป็นอันตรายสูง เนื่องจากมีความสามารถในการปนเปื้อนกับอาหารและสิ่งแวดล้อมได้ การสัมผัสซีเซียม 137 อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ เช่น การเกิดมะเร็ง และอาการผิดปกติของระบบศีรษะสมอง ซึ่งเป็นเหตุผลที่เว็บไซต์ WeEscape.vn กำลังสนใจในการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ซีเซียม 137 ในพื้นที่ปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังมีการเฝ้าระวังอาการสัมผัสและการผิดปกติของสุขภาพของผู้อยู่ในพื้นที่นั้นๆเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและปลอดภัยในการเดินทางของตนเอง

I. เซียมซี 137 คือ อะไร ?

เซียมซี 137 ในภาษาไทยเรียกว่า “ซีเซียม 137” เป็นสารกัมมันตรังสีที่มีคุณสมบัติเป็นโลหะอ่อนและมีสีทองเงิน เมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้องจะเป็นเหลว แต่มักจะจับตัวกับคลอไรด์กลายเป็นผงผลึก ซีเซียม 137 มีความสามารถในการปล่อยรังสีเบต้าและแกมม่า ทำให้เป็นสารกัมมันตรังสีที่อันตราย และมีผลกระทบต่อสุขภาพได้หากได้รับปริมาณมากเกินไป

ซีเซียม 137 ใช้ในการผลิตไอโอไดน์และการอัดอากาศในโรงงาน นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งด้วยการกำจัดเซลล์มะเร็งโดยใช้รังสีเบต้า อย่างไรก็ตามการใช้งานซีเซียม 137 ต้องมีการควบคุมและการจัดการอย่างเหมาะสมเนื่องจากเป็นสารกัมมันตรังสีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพได้ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย

II. ซีเซียม 137 อันตราย

ซีเซียม 137 เป็นสารกัมมันตรังสีที่มีความอันตรายสูง เนื่องจากมีคุณสมบัติในการปล่อยรังสีเบต้าและแกมม่า ซึ่งเป็นรังสีที่มีพลังจูงใจสูงสามารถทำลายเนื้อเยื่อและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ DNA ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งและอื่นๆ อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางการหายใจ การสัมผัส การกินอาหาร และการดื่มน้ำที่มีซีเซียม 137 เข้ามา

อันตรายจากการสัมผัสซีเซียม 137 ขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของรังสีที่ได้รับ หากได้รับปริมาณมากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ เช่น การเป็นโรคมะเร็ง การทำลายเนื้อเยื่อ การเกิดพิษในร่างกาย และอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นการควบคุมการใช้งานและการจัดการสารกัมมันตรังสี เช่น ซีเซียม 137 นั้นเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในที่สูงขึ้น

III. ซีเซียม 137 อาการ

ซีเซียม 137 มีอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสสารกัมมันตรังสี ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีการสัมผัสกับสารกัมมันตรังสีซีเซียม 137 โดยอาการที่เกิดขึ้นได้แก่

 1. ไข้
 2. คลื่นไส้
 3. อาเจียน
 4. เบื่ออาหาร
 5. ถ่ายเหลว
 6. ผิวหนังบริเวณที่โดนรังสีจะเกิดแผลไหม้พุพอง
 7. ในกรณีที่มีการสัมผัสสารกัมมันตรังสีซีเซียม 137 ปริมาณมาก อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเลือด การกดกระดูก ระบบประสาท ชักเกร็ง และอาจเสียชีวิตได้

ดังนั้นการป้องกันการสัมผัสสารกัมมันตรังสีซีเซียม 137 เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ และในกรณีที่มีอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสสารกัมมันตรังสีซีเซียม 137 ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนและเหมาะสม

IV. ข้อควรปฏิบัติหลังการสัมผัส ซีเซียม 137

หลังจากการสัมผัสสารกัมมันตรังสีซีเซียม 137 จำเป็นต้องปฏิบัติตนอย่างรวดเร็วเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย โดยข้อควรปฏิบัติหลังการสัมผัสซีเซียม 137 มีดังนี้

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารกัมมันตรังสีหรือกล่องเหล็กที่สงสัยว่ามีสารกัมมันตรังสีซีเซียม 137 ปนเปื้อน
 • ในกรณีที่มีการสัมผัสสารกัมมันตรังสีซีเซียม 137 ต้องรีบลงทะเบียนผู้สัมผัสสารกัมมันตรังสีกับหน่วยงานที่กำหนด
 • รวบรวมเสื้อผ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่อาจมีสารกัมมันตรังสีซีเซียม 137 ปนเปื้อน และนำไปให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
 • ควรล้างมืออย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
 • ติดตามข้อมูลสถานการณ์และปฏิบัติตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติตนดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม หากมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการสัมผัสสารกัมมันตรังสีซีเซียม 137 ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย

V. ซีเซียม 137 ใช้ ทำ อะไร

ซีเซียม-137 (Cs-137) มีการใช้ประโยชน์ในหลายด้านของวิชาการและอุตสาหกรรม โดยสามารถนำมาใช้ได้ดังนี้

 1. การฉายรังสีอาหาร (food irradiation) เพื่อกำจัดเชื้อโรคและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
 2. การรักษามะเร็งด้วยการใช้ซีเซียม-137 เป็นตัวกำเนิดรังสีเบต้าในการฉายรังสีกับเซลล์มะเร็ง เพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง
 3. การใช้เป็นวัสดุในเครื่องมือต่างๆ ในอุตสาหกรรม เช่น การวัดความชื้น การวัดอัตราการไหล และการตรวจวัดชนิดอื่นๆ
 4. การใช้ในการศึกษาด้านฟิสิกส์และเคมี เพื่อวิจัยและพัฒนาในหลายด้านของวิทยาศาสตร์
 5. การใช้ในงานด้านรังสีรักษา (radiotherapy) สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โดยใช้เซลล์มะเร็งดูดซับสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 เพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง

ซีเซียม-137 เป็นวัสดุที่มีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมการใช้งานและจัดการสารกัมมันตรังสีอย่างรอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงของผู้ใช้งานและสังคมในทุกๆ ด้าน.

VI. ซีเซียม 137 เจอ ที่ไหน

ซีเซียม-137 (Caesium-137) เป็นสารกัมมันตรังสีซึ่งสามารถเจอได้ในหลายสถานที่และอุปกรณ์ เช่น ในอุตสาหกรรมโรงงานหลอมโลหะ เครื่องวัดความชื้น และอุปกรณ์ตรวจวัดชนิดอื่นๆ อีกทั้งยังใช้ในการถ่ายภาพด้วยรังสีทางอุตสาหกรรม และใช้ในการรังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โดยอุตสาหกรรมโรงหลอมโลหะถือเป็นสถานที่ที่เจอซีเซียม-137 ได้บ่อยๆ ในปี ค.ศ. 1986 ที่มีเหตุการณ์ระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล (Chernobyl nuclear power plant) ก็ทำให้มีการรั่วไหลของสารซีเซียม-137 ตกค้างอยู่ในระบบนิเวศเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งยังสามารถเจอได้ในอาหารที่ถูกฉายรังสีด้วยซีเซียม-137 (food irradiation) และอาจเจอในภูมิภาคที่มีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ด้วยซีเซียม-137

VII. ซีเซียม 137 ล่าสุด

ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับซีเซียม-137 กล่าวถึงการเฝ้าระวังอาการสัมผัสและอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สูงสุดคือผู้ที่อาศัยในพื้นที่โรงงานหลอมโลหะที่พบการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีนี้ การเฝ้าระวังจะเป็นเชิงรุกและแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มมีอาการทางผิวหนังและเนื้อเยื่อ กลุ่มที่สองคือกลุ่มอาการทั่วไป และกลุ่มที่สามคือกลุ่มอาการผิดปกติผิดสังเกต เช่น มีเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติจำนวนมาก อีกทั้งยังต้องเฝ้าระวังทุกคนที่มีโอกาสสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เกี่ยวข้อง โดยเฝ้าระวังนี้ต้องอาศัยความเข้มข้นในการจัดการเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้การปนเปื้อนซีเซียม-137 ไปสู่ภายนอก และจะต้องดูแลคนกลุ่มเสี่ยงเปราะบางเป็นพิเศษ โดยไม่ได้แปลว่าคนที่แข็งแรงจะไม่ติดเชื้อ การเฝ้าระวังนี้จะต้องเน้นไปที่กลุ่มที่อาจมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้น อย่างเดียว

Noah Rodriguez

Tôi là Noah Rodriguez, người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung, tôi đã tìm thấy niềm đam mê của mình trong việc truyền cảm hứng và đưa ra những giải pháp sáng tạo cho cộng đồng. Văn phong của tôi luôn mang tính văn học, thơ ca, tôi tin rằng ngôn từ có thể mang đến sự động viên, kích thích trí tưởng tượng và mở ra những tầm nhìn mới. Tôi mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình về cuộc sống, công việc, và những hành trình khám phá bản thân. Bằng việc tạo ra nội dung độc đáo và sáng tạo, tôi hy vọng có thể đóng góp vào việc giúp mọi người tìm ra cách để trân trọng và tận hưởng cuộc sống. Hãy cùng tôi khám phá những điều mới mẻ, tìm kiếm sự cân bằng và đồng hành trong hành trình chinh phục những giấc mơ của mình.

Related Articles

Back to top button