TH

นาง สงกรานต์ ทั้ง 7 ? ชื่อ นาง สงกรานต์ ทั้ง 7 – 2566

นาง สงกรานต์ ทั้ง 7 เป็นตำนานประจำวัดไทยที่มีกำลังสรรค์และเป็นที่รู้จักทั่วไปของชาวไทยอย่างมาก โดยแต่ละนางสงกรานต์จะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันของแต่ละวันของสัปดาห์ นางสงกรานต์ ทั้ง 7 มีชื่อว่า ทุงษะเทวี โคราคะเทวี รากษสเทวี มณฑาเทวี กิริณีเทวี กิมิทาเทวี และมโหทรเทวี ทุกคนมีลักษณะที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ โดยแต่ละคนจะมีเครื่องประดับและอาวุธคู่กายที่แตกต่างกันออกไป โดยทุกๆ นางสงกรานต์นั้นมีบทบาทสำคัญในการปกครองและคุ้มครองประชาชนของพระมหากษัตริย์ ดังนั้นการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับตำนานนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีความสำคัญในวัฒนธรรมไทย. โปรดดูบทความด้วย weescape.vn !

นาง สงกรานต์ ทั้ง 7 ? ชื่อ นาง สงกรานต์ ทั้ง 7 - 2566
นาง สงกรานต์ ทั้ง 7 ? ชื่อ นาง สงกรานต์ ทั้ง 7 – 2566

I. ตำนาน “นางสงกรานต์”

ตำนาน “นางสงกรานต์” เป็นตำนานที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวัฒนธรรมไทยโบราณ ตำนานเล่าถึงนางสงกรานต์ที่เป็นธิดาของท้าวกบิลพรหม หรือท้าวมหาสงกรานต์ และเป็นนางฟ้าอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชในวันสงกรานต์

ตามตำนานที่เล่ากันไว้ ในรัชกาลที่ 3 ท้าวกบิลพรหมได้โปรดเกล้าฯ ให้นางสงกรานต์จารึกลงในแผ่นศิลา 7 แผ่น แปะประดับไว้ที่ศาลารอบมณฑบทิศเหนือในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักและสืบสานตำนานนี้ต่อไป

นางสงกรานต์ไม่มีตัวตนจริงๆ นั่นหมายความว่าเป็นเพียงคติความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในตำนานสงกรานต์ แต่แน่นอนว่าคติความเชื่อนี้มีความสำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในวันสงกรานต์ที่เป็นวันสำคัญและมีการสรงน้ำไหลอันหนาวของประชาชนไทย โดยมีเกณฑ์ว่า วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน ตรงกับวันใดก็ให้ “นางสงกรานต์” ประจำวันนั้นเป็นผู้แห่ ซึ่งเป็นการเชื่อมั่นในการเชื่อม

II. นาง สงกรานต์ ทั้ง 7

นางสงกรานต์ทั้ง 7 เป็นกลุ่มของเทวีที่เกี่ยวข้องกับวันสงกรานต์, ซึ่งเป็นวันสำคัญของประเทศไทย และเป็นวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี นางสงกรานต์เป็นธิดาของท้าวกบิลพรหม หรือท้าวมหาสงกรานต์ และเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช นางสงกรานต์มีทั้งหมด 7 องค์ ซึ่งแต่ละองค์จะประจำวันต่างๆของสัปดาห์ ดังนี้

  1. นางสงกรานต์ทุงษะเทวี – ประจำวันอาทิตย์
  2. นางสงกรานต์โคราคะเทวี – ประจำวันจันทร์
  3. นางสงกรานต์รากษสเทวี – ประจำวันอังคาร
  4. นางสงกรานต์มณฑาเทวี – ประจำวันพุธ
  5. นางสงกรานต์กิริณีเทวี – ประจำวันพฤหัสบดี
  6. นางสงกรานต์กิมิทาเทวี – ประจำวันศุกร์
  7. นางสงกรานต์มโหทรเทวี – ประจำวันเสาร์

แต่ละองค์ของนางสงกรานต์มีลักษณะเฉพาะตัว เช่น ดอกไม้ที่แทน, เครื่องประดับ, ภักษาหาร, และอาวุธคู่กาย นอกจากนี้ ยังมีการเสด็จหรือประทับบนสัตว์ประจำตัว ตามฐานะของแต่ละองค์เทวี . วันสงกรานต์เป็นวันที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมของประเทศไทย .

วันสงกรานต์เป็นวันที่มีความสำคัญสูงสุดในประเทศไทย โดยเปิดตัวเป็นวันหยุดในช่วงเมษายน เพื่อเฉลิมฉลองวันสงกรานต์ นอกจากนี้ยังเป็นวันที่มีนางสงกรานต์ทั้ง 7 ซึ่งเป็นธิดาของท้าวกบิลพรหมและเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช มีหน้าที่รับศีรษะของท้าวกบิลพรหมแห่รอบเขาพระสุเมรุ นางสงกรานต์ทั้ง 7 องค์ประจำวันต่างๆ ของสัปดาห์ มีลักษณะเฉพาะตัว ดังนี้

III. ชื่อ นาง สงกรานต์ ทั้ง 7

ชื่อนางสงกรานต์ วันที่เป็นประจำ ทักษะหรือคุณสมบัติ
ทุงษะเทวี อาทิตย์ ทับทิม, แก้วทับทิม, อุทุมพร, พระหัตถ์ขวาถือจักร, พระหัตถ์ซ้ายถือสังข์
สงกรานต์โคราคะเทวี จันทร์ ปีป, ไข่มุก, เตละ, พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์, พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า
สงกรานต์รากษสเทวี อังคาร บัวหลวง, โมรา, โลหิต, พระหัตถ์ขวาถือตรีศูล, พระหัตถ์ซ้ายถือธนู
สงกรานต์มณฑาเทวี พุธ จำปา, ไพฑูรย์, นมและเนย, พระหัตถ์ขวาถือเหล็กแหลม, พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า
สงกรานต์กิริณีเทวี พฤหัสบดี มณฑา, มรกต, ถั่วและงา, พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์, พระหัตถ์ซ้ายถือปืน
สงกรานต์กิมิทาเทวี ศุกร์ จงกลนี, บุษราคัม, กล้วยและน้ำ, พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์, พระหัตถ์ซ้ายถือพิณ
สงกรานต์มโหทรเทวี เสาร์ สามหาว, นิลรัตน์, เนื้อทราย, พระหัตถ์ขวาถือจักร, พระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูล

IV. นางสงกรานต์ 2566

นางสงกรานต์ 2566 นามว่า นางกิมิทาเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกจงกลนี (บัวชนิดหนึ่ง) อาภรณ์แก้วบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำ พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จนั่ง มาเหนือหลังมหิงส์ (กระบือ) เป็นพาหนะในปี 2566 โดยในปีนั้นกณฑ์พิรุณศาสตร์ได้ประกาศให้จันทร์เป็นอธิบดีฝน และบันดาลให้ฝนตกไปกว่า 500 ห่า โดยจำนวนฝนที่ตกแบ่งออกเป็น 200 ห่าตกในเขาจักรวาล 150 ห่าตกในป่าหิมพานต์ 100 ห่าตกในมหาสมุทร และ 50 ห่าตกในโลกมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ธาราธิคุณในราศีกันย์ชื่อปฐวี (ธาตุดิน) โดยน้ำในปีนี้มีคุณภาพดี และเกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีนี้มีนาคราชให้น้ำ 2 ตัว ทำนายว่าจะมีฝนกลางปีอุดมมงคลตกในปีนี้ด้วย

นางสงกรานต์ 2566
นางสงกรานต์ 2566

V. Video นาง สงกรานต์ ทั้ง 7

Noah Rodriguez

Tôi là Noah Rodriguez, người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung, tôi đã tìm thấy niềm đam mê của mình trong việc truyền cảm hứng và đưa ra những giải pháp sáng tạo cho cộng đồng. Văn phong của tôi luôn mang tính văn học, thơ ca, tôi tin rằng ngôn từ có thể mang đến sự động viên, kích thích trí tưởng tượng và mở ra những tầm nhìn mới. Tôi mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình về cuộc sống, công việc, và những hành trình khám phá bản thân. Bằng việc tạo ra nội dung độc đáo và sáng tạo, tôi hy vọng có thể đóng góp vào việc giúp mọi người tìm ra cách để trân trọng và tận hưởng cuộc sống. Hãy cùng tôi khám phá những điều mới mẻ, tìm kiếm sự cân bằng và đồng hành trong hành trình chinh phục những giấc mơ của mình.

Related Articles

Back to top button